موفقیت نامحدود .آموزش هیپنوتیزم.ان.ال.پی

تمام مسایل خود را با ما در میان بگذارید و خود را در مسیر موفقیت قرار دهید

موفقیت نامحدود .آموزش هیپنوتیزم.ان.ال.پی - عاشق کردن دختر یا پسر با نگاه کردن

یوسف سلطانلو
موفقیت نامحدود .آموزش هیپنوتیزم.ان.ال.پی تمام مسایل خود را با ما در میان بگذارید و خود را در مسیر موفقیت قرار دهید

عاشق کردن دختر یا پسر با نگاه کردن

به او نگاه کنيد...
زيـک روبيـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه اي را صورت داد تا دريابد آيا قادر است عشق را بطور علمي توسط ضبط مدت زماني که دو عاشق بيکديگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گيري قرار دهد. وي دريافت که دو فردي که عميقا عاشق يکديگر مي بـاشند 75 درصد از زماني را که گفتگو مي کنند، به همديگر نگاه مي کنند.و هـنـگـامي که فرد ناخوانده اي به ميان صحبتشان وارد ميگردد آهسته تر روي از يکديگر برمي گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـاي معمولي افراد 30 تا 60 درصد از وقت را به نگاه کردن به يـکديـگر اخـتـصـاص مي دهند. اهميت مقياس روبين واضح ميباشد: احتمال آنکه بگوييم دو فرد تا چه ميزان عاشـق و دلبـاخته يـکديـگر هستند را مي تـوان بـا انـدازه گيـري مـدت زمـانـي کـه آن دو عاشقانه به يکديگر زل مي زنند تخمين زد.
برخـي روانـکاوان از آن در حين مشاوره براي آنکه دريابند تا چه اندازه زوجين به يکديگر علاقه و عشق دارند سود مي برند.
هـمچنين اين موضوع اطلاعات سودمند زيادي را بـراي آنـکه بـخواهيد شخصي دلباخته شما گردد در اختيارتان قرار ميدهد. اينگونه که: هرگاه به شخصي که دوسـتـش مي داريد در حين گفتگو 75 درصد از زمان به وي نگاه کنيد. با اين کار مغز آن فرد را فريب ميـدهيد. مـغز آن شخص آخرين باري که فردي تا اين اندازه به او نـگـاه کـرده را بـخاطر آورده و تـحلـيـلش از اين نگاه طولاني، وجود عشق و علاقه خواهد بود. در نتيجه اين طـور مـي انـديـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنيل اتيلامين (PEA) مي کند.
ايـن مـاده از خانواده آمفي تامين ها ميباشند که توسط سيستم عصبي ترشح ميگردد.هنگامي که ما عاشق ميشويم PEA همان عاملي است که سبب تعريق کف دستان، احساس دل آشوبي، و افزايش ضربان قلب ميشود.هر چه شخصي که شما خواهانش ميباشد PEA بيشتري بدرون جريان خونش جاري گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزايـش ميـيابد.عاشق کردن

زماني که شما نمي توانيد صادقانه فردي فرد بي رغبـتـي را وابسته خود کنيد، بکارگيري اين تکنيک توليد PEA را کاملا ميسر خواهد نمود. امتحان کنيد.مطمئن هستم از نتيجه کار خود شگفت زده خواهيد شد. زمـانـي کـه بـا شخصي هستيد به وي حس عاشق بودن را القا کنيد و اينکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زياد بطول نخواهد انجاميد.

روي برنگردانيد... .عاشق کردن

ديـگر يـافته هاي تعيين کننده در تحقيقات روبين: اگر فردي بـه زن و شوهري که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زيادي طول مي کـشـد تـا نگاه آن زوج از يکديگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه اين عمل را با شـخصـي کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بنديد، به او طوري القا ميکنيد کـه گويي دلبـاخته شماست و باعث سرازير گشتن مقدار بـيـشـتـري PEA داخـل جريان خونش مي شـويد. لئيل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، اين تکنيک را "چشمان آب نباتي" نـام نـهـاده. جذب پسر.جذب دختر.عاشق کردن پسر با نگاه.عاشق دختر کردن

چشمانتان را به چشمان فردي که دوستش مي داريد قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه داريد. حتي زماني که او صحبتـش پـايـان يـافـت و يا آنکه شخص ديـگـري به شما مـلـحـق شد، روي برنگردانيد.
وقتي سرانجام خـواسـتـيـد چشمانتان را از چشمانش برگردانيد (پس از 4-3 ثانيه) آن کار را با بي ميلي و آهستگي انجام دهيد دقيقا مانند آنکه توسط يک آب نبات به يکديگر چسبيده ايد.
شايد اين تکنيک زياد سودمند به نظر نرسد ولي باور کنيد هرگاه بطور صحيح صورت گيرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد.عاشق کردن
اگرآنقدر کمرو و خجالتي مي باشيد که قادر نيستيد مستقيما به چشمها خيره شـويـد از تکنيک آب نـبـات صـرف نظر کرده و از اين روش استفاده نماييد.بفردي که وارد گفتگوي شما شده روي برگردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پايان يافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانيد. اين يک حرکت بررسي کنـنده است. شما ميـخواهيد واکنش وي را از آنچه گوينده بيان داشته مورد بررسي قرار داده و بـه وي تفهيم کنيد که بيش از آن فرد به او علاقه مند هستيد.از علم مردمک سنجي کمک بگيريد...

ما هـمگي با حالت چشمها پيش از خواب آشنا هستيم وقتي بـه آنها مينگريم نگاهـي خمارآلود است. شما تنها به يک چيز براي ايجاد حالت چشمان پيش از خواب نياز داريد: مردمک هاي بزرگ و متسع.
بر طبق علم مردمک سنجي اين عاملي اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ مي دهيـم. شـما قادر نيستيد مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنيد (به همين خاطر است که مي گويند چشمها هيچگاه دروغ نميگويند). اما شما ميتوانـيـد با ايجاد شرايط مناسب حالت مردمک منبسط را پديد آورده و به نتيجه دلخواه بـرسيد. ابتدا نور را کاهش دهيد. هـرگاه ميـزان روشـنـايـي و نـور مـحيـط کاهـش يابد مردمک چشمها متسع ميگردند.عاشق کردن.مرد ها
به همين خاطر است که استفاده از نور شمع و يا کليدهاي کاهنده نور چراغها در رستورانهاي رمانتيک ضروري ميباشد. تنها با ملايم کردن و کاهش نور نيست که چهره ما جذاب تر بنظر ميرسند، مردمکهاي منبسط نيز سودمند هستند.
دانشمندان 2 تصوير از يک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصوير يکسان و مشابه بود يکي از دو تصوير طوري دستکاري شده بود که مـردمک چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زماني که تصوير دستکاري شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـويـر دسـتـکاري شده، 2 برابر جذابتر از تصوير واقـعـيـش تـشـخيـص دادنـد. بـروي چهره مردان نيز آزمايش مـشـابـهـي صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتايج مشابهي حاصل گشت.عاشق کردن دختران
همچنين هنگامي که ما به چيزي علاقه داريم و دوستش مي داريم مي نگريم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع مي شوند. اين را نيز مي تـوان تـوسـط تـصـاويـر به اثبات رساند. اين بار پژوهشگران تصوير يک زن زيبا را ميـان تـعداد زيـادي از تـصـاوير معمولي و پيش پا افتاده قرار دادند سپس تغيير اندازه مـردمـک چـشمهاي مردان حين مشاهده آن تصاوير را مورد بررسي قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـک چـشـمهـاي مردان بروي تصوير مورد نظر منبسط مي گشت.
اين يعني که هرگـاه شـمـا شـديدا مجذوب شخصي شده باشيد بايد تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره هاي سياه متسع و بزرگ شده باشد!


برچسب‌ها: عاشق کردن دختر یا پسر با نگاه کردن

تاريخ : جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 19:8 | نویسنده : یوسف سلطانلو |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.